Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2019

Aanwezig:
Marion Verhoeff, Monique Schriever, Ernst Pans, Marijke Pans, Albertine Gouda, Mevrouw van der Wurff, Dion de Vrij, Ilja Freriks, Erik Slingerland, Jos van Berkel, Monique Haleber, Chantal Wijnands, Jacqueline Das en Wilma Koolwijk.

1. Opening

Jos van Berkel (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Marion Verhoeff en de ereleden Ernst en Marijke Pans.
TVS ondervindt de laatste jaren een terugloop van het aantal leden en de leiding, vandaar dat de contributieverhoging als punt op de agenda staat.

2. Binnengekomen stukken en mededelingen Het verslag van de kascommissie.

Afmeldingen van:
Theo Elferink
Ineke Govers
Jan Hoogmoed
Eline de Vries
Diane van Neste

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2018 betreft het jaar 2017

Erik: De valkuil wordt steeds viezer door de magnesium. Tevens zitten er pissebedden bij de deur.
De valkuil wordt op maandag en woensdag gebruikt. Ook Wesley, Diane en de recreatiegroep gebruiken de valkuil.
Janssen en Fritsen heeft de kuil weer goedgekeurd.
De rekstok was afgekeurd en Lars Hoogmoed heeft er een bod op gedaan.

4. Behandeling jaarverslag betreffende het jaar 2018

– In januari heeft er een overdracht van de ledenadministratie plaatsgevonden van Jacqueline naar Chantal;
– 12 januari: bijeenkomst bestuur en leiding op kantoor van Jos.
– Februari: kleuterdag. In de ochtend was het druk en in de middag iets minder druk. Dit jaar was de kleuterdag voor het eerst op zaterdag i.p.v. op zondag. De kinderen mochten vriendinnetjes meenemen en de tijden waren aangepast.
– April: het bestuur is met de leiding gaan bowlen.
– Mei: dansvoorstelling (van Ilja) in het LTS te IJmuiden. Monique Haleber is langs geweest.
Oplevering van de kuil.
– 10 juni: RABO fietsdag.
– 22 juni: Algemene Ledenvergadering.
– Augustus: Deborah en Rivka (leiding) zijn gestopt.
– September: klootschieten bestuur en leiding.
– Oktober: het volleybaluur is stopgezet.
– November: Ilja heeft met de dansmeiden meegedaan aan de Sinterklaasintocht in Santpoort.
– 22 november: Marion, Ruud, Chantal, Jacqueline en Jos hebben het Noord Hollands Archief bezocht.
– December: Geen Sinterklaasfeest bij TVS i.v.m. de afzeggingen van de Pieten.
– 29 december: Univé Turngala in de Ziggo Dome. Emily, Erik, Monique en Wilma zijn geweest.
– Eline de Vries is terug gekomen. Vanaf eind februari 2019 is zij weer gestart met de lessen. Zij heeft meer dan 20 kinderen over 2 lessen. Vanwege haar terugkeer zijn er 2 uren bijgekomen.

5. Behandeling van het financieel jaarverslag betreffende het jaar 2018
Inkomsten: € 50.341,75.
Onder het kopje materialen vallen de valkuil, de rekstok, de trampolines en de turnmatjes. De valkuil is een goede investering geweest.
Onder onderhoud kantine valt de C.V.-ketel.
Er is een negatief resultaat van € 2.631,26.
Balans:
Wij moeten kijken of wij volgend jaar stabiel kunnen draaien.
Marion Verhoeff merkt op dat het er heel gezond uitziet.

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2018
Mw. M Meijer en Mw. W.H. van der Wurff-van Dijk zijn bij de penningmeester geweest en het ziet er keurig uit.
Verslag kascontrolecommissie 2018
Mevr. M. Meijer en Mevr. W.H. van der Wurff-van Dijk, leden van de kascontrolecommissie boekjaar 2018, hebben op 2 mei 2019 de door de penningmeester mevrouw J. Das opgestelde financiële stukken doorgenomen.
Wij hebben de Balans, Resultatenrekening en administratieve bescheiden gecontroleerd en hierin geen onjuistheden of onvolledigheden geconstateerd.
Wij doen het voorstel aan de leden, aanwezig op de jaarvergadering, de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2018.

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie