Notulen Algemene Ledenvergadering 1 juni 2017

Aanwezig:
Ernst Pans, Marijke Pans, Ruud Verhoeff, Marion Verhoeff, Monique Schriever, Albertine Gouda, Theo Elfering, Dion de Vrij, Ilja Freriks, Eline de Vries, Jos van Berkel, Monique Haleber, Chantal Wijnands, Jacqueline Das, Wilma Koolwijk

1. Opening

Jos van Berkel (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Het ledental in 2016 (zoals het vermeld staat in het boekje “De Zantpoort”, waar 22 verenigingen in staan) is 360. Dit is het ledenaantal in de maand oktober 2016. Momenteel hebben wij 438 leden op 1 juni 2017. Er gaan nog wel wat leden vertrekken.
Ook hebben wij afscheid genomen van Eline Vis.

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

Afmeldingen zijn ontvangen van: Marlinde Waasdorp.

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 3-6-2016 betreft het jaar 2015

– Monique Schriever: de temperatuur in de Waterloozaal is goed. Er is een ventilatiesysteem gekomen. Dit is door Edith Freriks geregeld.
– Indien er informatie binnenkomt van de KNGU t.b.v. de leiding, dan sturen wij het door. Helaas krijgen wij nagenoeg niets binnen. De meeste informatie staat in het turnblad, maar niet alle leden ontvangen dit blad. Jos vindt niet dat hij verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de bijscholingscursus m.b.t. de leiding. Misschien dat iemand van de leiding dit op zich wil nemen.
Bij de vergaderingen van het bestuur en de leiding is ook niet alle leiding aanwezig.
Voorstel is om een mail naar de leiding te sturen om regelmatig op de website te kijken.
– N.a.v. het idee van Theo Elfering om bijv. op de jaarmarkt van Santpoort een kraampje te huren en daar met een paar leden van TVS te gaan staan om TVS te promoten is niet gebeurd in 2016. Reden is dat het op het laatste moment besproken was en er moet wel materiaal zijn om uit te delen (flyers, overzicht van de lessen), zo ook de kosten voor het huren van de kraam.

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan Wilma.

4. Behandeling jaarverslag betreffende het jaar 2016

In het jaar 2016 zijn er 2 bijeenkomsten bestuur/leiding geweest:
15 januari 2016: overleg + bowlen; winnares Marlinde Waasdorp
11 september 2016: overleg + op het strand van IJmuiden volleybalwedstrijd tussen bestuur en leiding. Het bestuur heeft gewonnen en aansluitend hapje gegeten.

Er is 1 algemene ledenvergadering geweest op 3 juni 2016.

Activiteiten 2016:
21 mei : Clubkampioenschappen. Foto’s staan op de website
29 mei : Kleuterdag. Eventueel volgend jaar vervroegen naar februari. Het was erg warm op 29 mei
5 juni : Dansvoorstelling
3 november : Reanimatiecursus (AED), voor een ieder die daar interesse in heeft
3 december : Sinterklaasfeest met Lars & René, die het wederom geweldig hebben gedaan.

Erik heeft de valkuil leeg gehaald en schoongemaakt.
Wij hebben afscheid genomen van Diana de Groot. Monique Schriever heeft het van haar overgenomen. Er is een nieuw lesuur voor Erik bijgekomen: Free running.
De website is door Edith Freriks en haar man Frank veranderd, alsmede de Facebookpagina. Vorig jaar is Edith als nieuw bestuurslid erbij gekomen. Zij heeft ons geholpen met praktische zaken. Begin 2017 hebben wij besloten om afscheid te nemen van Edith, omdat de samenwerking niet helemaal goed liep. Het klikte niet en dat ligt niet aan haar en niet aan ons. Uiteindelijk is het wel vrijwilligerswerk. Het ging wrikken en Jos geeft aan dat hij hier eerder iets aan had moeten doen. Zij heeft hele goede dingen voor TVS gedaan.

5. Behandeling van het financieel jaarverslag betreffende het jaar 2016

Bij contributies staat het bedrag van € 54.253,00. Dit is geweldig en mede te danken aan Jacqueline die achter de leden aan is gegaan om de contributie te betalen. Dit is meer dan € 4.000,00 vergeleken met vorig jaar. Er is een kleine contributieverhoging geweest en wij hebben meer subsidies gekregen.
Het resultaat is dan ook: € 2.531,00 winst!
De balans heeft te maken met wat wij in huis hebben.
De vaste activa zijn de spiegels.
De vorderingen betreft de rente en de liquide middelen is het geld wat wij hebben.

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2016

De heer Elfering en de heer v.d. Wurff zijn bij de penningmeester geweest en het ziet er keurig uit.
Zij vragen of de volgende keer de gegevens over de begroting al beschikbaar zijn bij de kascontrole.
De heer v.d. Wurff doet volgend jaar weer de kascontrole en zoekt zelf een 2e persoon.

Verslag kascontrolecommissie 2017

De heer C.A. van der Wurff en de heer Th.C.M. Elfering, leden van de kascontrolecommissie boekjaar 2016, hebben op 11 mei 2017 de door de penningmeester mevrouw J. Das opgestelde financiële stukken doorgenomen.

Wij hebben de Balans, Resultatenrekening en administratieve bescheiden gecontroleerd en hierin geen onjuistheden of onvolledigheden geconstateerd.

Aandachtspunten van de leden:
Het zou de controle vollediger maken als de begroting van het te controleren jaar beschikbaar zou zijn met de aanvulling hierop van de behaalde resultaten.

Wij doen het voorstel aan de leden, aanwezig op de jaarvergadering, de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2016.

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie.

Wij moeten sparen voor:
Lustrum 100 jarig bestaan en het onderhoud van de kuil. Wij huren de kuil van de Gemeente en wij zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Het kost ongeveer een paar duizend euro om zowel het schuim als de zijkantjes te vervangen.
Jos stelt voor om de kuil voor de helft te vullen, maar dit kan beter eerst nagevraagd worden bij de leiding. Reclame maken: NIEUWE KUIL VOOR TVS.

7. Vaststelling begroting 2018

Op de begroting staat € 1.850,00 bij het onderhoud van de kuil, maar daar redden wij het niet mee.
De wieltjes en het ophangsysteem van de spiegel bij Ilja moeten vervangen worden. Dit wordt geregeld.

8. Bestuurlijke zaken

Chantal Wijnands-Reith en Wilma Koolwijk stellen zich herkiesbaar.

9. Rondvraag

Ernst Pans heeft de historie van TVS geschreven voor het blad “De Zandpoort”. Hij wil graag alle informatie op de website plaatsen met goedkeuring van het bestuur.

Ernst Pans: wij hebben bij TVS klusjesmannen gehad, waaronder Cor van Vliet.
Jos: wij hebben een goede vervanger en dat is Michel, de man van Jacqueline.

Monique Schriever zag TVS met het nieuwe logo achter op het boekje “De Zandpoort” staan. Het zijn 3 balletjes: een balletje met de afbeelding van de balk, een balletje met de afbeelding van dans en een balletje met de afbeelding van free running. Deze balletjes kunnen veranderen qua invulling van de afbeeldingen.

Ernst Pans hoopt dat wij een goed jaar tegemoet gaan.

Ilja Freriks heeft op 17 juni haar dansvoorstelling. Zij vraagt of zij zelf de drankjes kan regelen en kan declareren. De dansvoorstelling vindt plaats in de Parnassiazaal.
Er moet nog wel een begroting door haar gemaakt worden. Vanuit TVS krijgt zij wel een vergoeding, maar dat moet zij wel zelf regelen.

Dion de Vrij vraagt of de vergadering volgend jaar later kan beginnen i.v.m. zijn lessen.
Hij wil graag nieuwe matjes in de Waterloozaal, hij komt matjes tekort.
In het Gymhuys zijn de matjes minimaal (8 kleine). Ook Eline de Vries grijpt mis.
Jos heeft dit al eerder aan Dick Koster doorgegeven, maar de Gemeente is heel traag.
Per zaal moeten er minimaal 4 matjes bij.
Jos zal Dick Koster hierover nog aanspreken.

Ilja Freriks wil de lessen in drieën splitsen. Dat betekent:
1e uur 10 kinderen
2e uur 6 kinderen en het
3e uur 7 kinderen.
Het bestuur gaat hiermee akkoord.

De voorzitter sluit de vergadering

Opgesteld door Wilma Koolwijk